Közzétételi lista

2020-2021.

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató / 23§ (1) a /

Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek előtt. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és a gyermek elfogadják az intézmény nevelési-oktatási célkitűzéseit, pedagógiai programját és eltökéltek legyenek annak megvalósítására. A beiskolázást nem köti körzethatár.

Plébánosi (lelkészi) ajánlás, illetve a gyermek keresztségéről szóló igazolás bekérhető. A második évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi és egyéb szempontok is érvényesíthetők.

A beiratkozásra meghatározott idő /23§ (1) b/

Intézményünkben a beiratkozás időpontját kormányrendelet szabályozza.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Évfolyam          Osztályok sz.       angol cs.      szlovák cs.   

matematika

cs.    

magyar

cs.

technika

cs.

inform.

cs.

1. évfolyam 2 0 0 0 0 0 0
2. évfolyam 3 0 0 0 0 0 0
3. évfolyam 1 0 0 0 0 0 0
4. évfolyam 2 2 0 0 0 0 0
5. évfolyam 1 2 1 2 2 2 2
6. évfolyam 2 2 1 0 0 0 0
7. évfolyam 1 2 1 2 2 2 2
8. évfolyam 1 2 1 2 2 2 2

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek /23§ (1) c/

Térítési díjakat az iskola csak a kötelezően ellátandó feladataiért kér. (pl. ebédbefizetés). Az egész napos iskolában résztvevő tanulóknak a háromszori étkezésnek díjának befizetése kötelező, minden hónap 10. napjáig.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. /23§ (1) d/

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje /23§ (1) e/

Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon 7:00 órától 17:00 óráig tart. A tanítás előtti gyülekezés helye az iskola ebédlője, egy ügyeletes nevelővel. 7:30 órától a saját osztályteremben az első tanórát tartó nevelők felügyelete mellett várják a tanítást.

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai /23§ (1) e/

A tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontját az ütemterv tartalmazza http://szentjanosdabas.hu/dokumentumok

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával /23§ (1) f/

/23§ (1) g/

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége / 23.§ (3) a /

Pedagógus-munkakörben, illetve a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak adatai a vizsgált időszakban

Sorsz. Pedagógus neve Betöltött munkakör Végzettség
1. Balogh Miklós tanár középiskolai tanár
2. Baskiné Karlik Erika tanító tanító iskolai könyvtáros
3. Erős Annamária tanító általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen (tartós távollét)
4. Érsek Emese tanár biológia, matematika, rajz szak
5. Erdősné Farkas Anikó Zsuzsanna tanító általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi terület, katolikus hit- és erkölcsoktató
6. Füzy Éva tanár Matematika kémia szakos tanár, számítástechnika tanár
7. Garajszki László tanár hittanár, általános iskolai tanító
8. Tamáska - Kollár Kinga tanár testnevelés, ének-zene szak
9. Kollár László igazgató ált. isk. tanító tech. Spec. Koll., gyógypedagógiai oligofrén szakos tanár
10. Kollár Lászlóné tanár történelem ének-zene ált. isk. tanár
11. Kiripolszky Kinga tanár magyar-szlovák szakos tanár (tartós távollét)
12. Lusták Ildikó tanító általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi terület, katolikus hit-és erkölcsoktató
       
13. Máténé Suhajda Andrea tanító ált. isk. tanító ember és társadalom műveltségi területen, angol nyelvet oktato pedagógus ált. isk. 1-6.
14. Minárcsik Kinga tanító ált. isk. tanító természetismeret műveltségi terület
15. Pásztor Zsuzsanna tanító ált. isk. tanító ének-zene műveltségi terület
16. Pfendert Zsuzsa igazgatóhelyettes ált. isk. tanító technika spec. Koll.
17. Pozsgai Lajosné tanító ált. isk. tanító informatika műveltségi terület, katolikus hit- és erkölcsoktató
18. Racskóné Paskó Krisztina tanító általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi terület, gyógypedagógus, katolikus hit- és erkölcsoktató
19. Simon András tanár történelem szakos tanár, angol tanár
20. Suhajdáné Kohan Magdolna tanár magyar szlovák szakos ált. isk. tanár
21. Tóth Tivadarné tanár biológia szlovák szakos ált. isk. tanár
22. Veniczné Zsolnai Diána tanító ált. isk. tanító, tanító fejlesztési szakirányon
23. Jankulár Margit tanító általános iskolai tanító idegen nyelvi terület
24. Horváth Bettina tanító általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi terület
25. Simon-Mezei Mária tanár földrajz szakos tanár
26. Gattyánné Fajt Judit Rozália tanító általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, nyelv és beszédfejlesztő pedagógus
       
27. Dr. Kissné Jankovics Rozália tanár rajz szakos tanár, földrajz szakos tanár
       
28. Sólyom Hortenzia tanár angol szakos tanár
29. Szőke Tímea Éva tanító általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségi terület

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége / 23.§ (3) b /

Sorszám Név Munkakör Szakképzettség

1.

2.

Buncsákné Inoka Melinda

Surmann Renáta

iskolatitkár

pedagógiai asszisztens

Irodavezető

pedagógiai asszisztens

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei / 23.§ (3) c / https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=057753

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok / 23.§ (3) d /

2019/2020 –as tanév Évfolyamok
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
sikeres javítóvizsgát tett                
nem lép tovább                
engedéllyel évfolyamot ismétel                

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége / 23.§ (3) f /

Az iskola a tanulók számára az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi

Felső tagozaton:

Foglalkozás Évfolyam Tanár Időpont  
Matematika szakkör 5. Érsek Emese szerda 14:00
Angol szakkör 8. Simon András csütörtök 12:45
Matematika szakkör 6. Érsek Emese csütörtök 14:00
Angol szakkör 4.a Sólyom Hortenzia szerda "A"hét 15:30
Tehetséggondozó ének szakkör 6-7. Tamáska - Kollár Kinga kedd 14:00
Tehetséggondozó ének szakkör 5-8. Tamáska - Kollár Kinga szerda 14:45
Matematika felvételi előkészítő 8.o Füzy Éva szerda 14:45
Hittan   Garajszki László    
Énekkar 5-8. Kollár Lászlóné kedd 14:30
Énekkar 5-8. Kollár Lászlóné csütörtök 14:30    
Rajz 5-8. Dr Kissné Jankovics Rozália szerda 14:45
Tömegsport szakkör 5-8. Kollár László kedd 14:55
Matematika felvételi előkészítő 8.o Füzy Éva hétfő 8:55
         
         
         
         
         
         

Alsó tagozaton

  • furulya
  • LÜK
  • angol

- Egyéb szabadidős foglalkozások – A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok stb.) A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket ez esetben is a szülőknek kell fedezniük. A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre minél több érdeklődőt várunk, de az év elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelező. Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai / 23.§ (3) g /

Pedagógiai Program: http://szentjanosdabas.hu/dokumentumok 35-37. oldal

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje / 23.§ (3) h /

Pedagógiai Program: http://szentjanosdabas.hu/dokumentumok
23-27. oldal

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma / 23.§ (3) i /

Iskolánk a 2020/2021-es tanévben 8 évfolyamon 13 osztállyal működik: http://szentjanosdabas.hu/osztalyok

1.a  28 tanuló

1.b  27

2.a  18

2.b  19

2.c  18

3.o. 25

4.a  17

4.b  23

5.o. 26

6.a  17

6.b  18

7.o. 24

8.o. 27

Összesen: 287 fő.