Közzétételi lista

2018-2019.

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató / 23§ (1) a /

Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek előtt. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és a gyermek elfogadják az intézmény nevelési-oktatási célkitűzéseit, pedagógiai programját és eltökéltek legyenek annak megvalósítására. A beiskolázást nem köti körzethatár.

Plébánosi (lelkészi) ajánlás, illetve a gyermek keresztségéről szóló igazolás bekérhető. A második évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi és egyéb szempontok is érvényesíthetők.

A beiratkozásra meghatározott idő /23§ (1) b/

Intézményünkben a beiratkozás időpontját kormányrendelet szabályozza.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Évfolyam          Osztályok sz.       angol cs.      szlovák cs.   

matematika

cs.    

magyar

cs.

technika

cs.

inform.

cs.

1. évfolyam 1 1 (sz.i.) 0 0 0 0 0
2. évfolyam 2 2 (sz.i.) 0 0 0 0 0
3. évfolyam 1 2 (sz.i.) 0 0 0 0 0
4. évfolyam 2 2 0 0 0 0 0
5. évfolyam 1 2 1 2 2 2 0
6. évfolyam 1 2 1 2 2 2 2
7. évfolyam 2 2 2 0 0 0 0
8. évfolyam 2 2 2 0 0 0 0

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek /23§ (1) c/

Térítési díjakat az iskola csak a kötelezően ellátandó feladataiért kér. (pl. ebédbefizetés). Az egész napos iskolában résztvevő tanulóknak a háromszori étkezésnek díjának befizetése kötelező, minden hónap 10. napjáig.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. /23§ (1) d/

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje /23§ (1) e/

Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon 7:00 órától 17:00 óráig tart. A tanítás előtti gyülekezés helye az iskola ebédlője, egy ügyeletes nevelővel. 7:30 órától a saját osztályteremben az első tanórát tartó nevelők felügyelete mellett várják a tanítást.

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai /23§ (1) e/

A tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontját az ütemterv tartalmazza http://szentjanosdabas.hu/dokumentumok

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával /23§ (1) f/

/23§ (1) g/

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége / 23.§ (3) a /

Pedagógus-munkakörben, illetve a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak adatai a vizsgált időszakban

Sorsz. Pedagógus neve Betöltött munkakör Végzettség
1. Batta Kinga tanító általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
2. Baskiné Karlik Erika tanító tanító iskolai könyvtáros
3. Erős Annamária tanító általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen (tartós távollét)
4.  Érsek Emese  tanár  biológia, matematika, rajz szak
5. Farkas Anikó Zsuzsanna tanító általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi terület, katolikus hit- és erkölcsoktató
6. Füzy Éva tanár Matematika kémia szakos tanár, számítástechnika tanár
7. Garajszki László tanár hittanár, általános iskolai tanító
8. Kollár Kinga tanár testnevelés, ének-zene szak
9. Kollár László igazgató ált. isk. tanító tech. Spec. Koll., gyógypedagógiai oligofrén szakos tanár
10. Kollár Lászlóné tanár történelem ének-zene ált. isk. tanár
11. Kiripolszky Kinga tanár magyar-szlovák szakos tanár
12. Lusták Ildikó tanító általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi terület, katolikus hit-és erkölcsoktató
13. Mann Balázs tanár számítástechnika-testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár
14. Máténé Suhajda Andrea tanító ált. isk. tanító ember és társadalom műveltségi területen, angol nyelvet oktato pedagógus ált. isk. 1-6.
15. Minárcsik Kinga tanító ált. isk. tanító természetismeret műveltségi terület
16. Pásztor Zsuzsanna tanító ált. isk. tanító ének-zene műveltségi terület (tartós távollét)
17. Pfendert Zsuzsa igazgatóhelyettes ált. isk. tanító technika spec. Koll.
18. Pozsgai Lajosné tanító ált. isk. tanító informatika műveltségi terület, katolikus hit- és erkölcsoktató
19. Racskóné Paskó Krisztina tanító általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi terület, gyógypedagógus, katolikus hit- és erkölcsoktató
20. Simon András tanár történelem szakos tanár, angol tanár
21. Suhajdáné Kohan Magdolna tanár magyar szlovák szakos ált. isk. tanár
22. Tóth Tivadarné tanár biológia szlovák szakos ált. isk. tanár
23. Veniczné Zsolnai Diána tanító ált. isk. tanító, tanító fejlesztési szakirányon
24. Jankulár Margit tanító általános iskolai tanító idegen nyelvi terület
25. Horváth Bettina tanító általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi terület
26. Simon-Mezei Mária tanár földrajz szakos tanár
27. Gattyánné Fajt Judit Rozália tanító általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, nyelv és beszédfejlesztő pedagógus
28. Bellosevich Petra Hajnalka tanító általános iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel (tartós távollét)
29. Dr. Kissné Jankovics Rozália tanár rajz szakos tanár, földrajz szakos tanár
30. Gémes Angéla tanár fizika szakos tanár
31. Sólyom Hortenzia tanár angol szakos tanár
32. Szőke Tímea Éva tanító általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségi terület

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége / 23.§ (3) b /

Sorszám Név Munkakör Szakképzettség
1. Surmann Renáta iskolatitkár számviteli ügyintéző, pedagógiai asszisztens

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei / 23.§ (3) c / https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=057753

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok / 23.§ (3) d /

2017/2018 –as tanév Évfolyamok
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
sikeres javítóvizsgát tett                
nem lép tovább                
engedéllyel évfolyamot ismétel                

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége / 23.§ (3) f /

Az iskola a tanulók számára az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi

Felső tagozaton:

Foglalkozás Évfolyam Tanár Időpont  
Angol szakkör 5. Simon András kedd 14:45
Angol szakkör 8. Simon András csütörtök 14:45
Magyar felvételi előkészítő 8. Batta Kinga hétfő 12:45
Magyar felvételi előkészítő 8. Batta Kinga szerda 14:45
Magyar szakkör 6. Batta Kinga szerda 14:00
Sport szakkör 5-8 Mann Balázs péntek 14:45
Matematika szakkör 6. Érsek Emese hétfő 14:45
Matematika felvételi előkészítő 8. Füzy Éva hétfő 14:45
Matematika szakkör 7. Füzy Éva kedd 14:45
Énekkar 3-8. Kollár Lászlóné csütörtök,péntek 14:45,07:00,14:45
Rajz 5-8. Dr Kissné Jankovics Rozália Szerda 13:30
Tehetséggondozó ének szakkör 7. Kollár Kinga hétfő 14:45
Tehetséggondozó ének szakkör 6. Kollár Kinga kedd 14:00
Sport szakkör 5-8 Kollár László kedd, csütörtök 14:45
Angol szakkör 2.a Sólyom Hortenzia kedd 15:10
Angol szakkör 2.b Sólyom Hortenzia szerda 15:25
Hittan szakkör 6. Garajszki László csütörtök 14:45

Alsó tagozaton

  • furulya
  • angol
  • LÜK
  • német
  • Bozsik program

- Egyéb szabadidős foglalkozások – A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok stb.) A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket ez esetben is a szülőknek kell fedezniük. A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre minél több érdeklődőt várunk, de az év elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelező. Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai / 23.§ (3) g /

Pedagógiai Program: http://szentjanosdabas.hu/dokumentumok 31. oldal

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje / 23.§ (3) h /

Pedagógiai Program: http://szentjanosdabas.hu/dokumentumok
19. oldal

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma / 23.§ (3) i /

Iskolánk a 2018/2019-es tanévben 8 évfolyamon 12 osztállyal működik: http://szentjanosdabas.hu/osztalyok